AHAVA PR Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Tymienieckiego 25C lok 303, 90-350 Łódź, NIP 726 267 38 73, REGON 380817420, zwana dalej administratorem danych osobowych (ADO) zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z ochroną danych osobowych swoich klientów i stosuje się do wszelkich przepisów dot. ochrony danych osobowych, w tym w szczególności do przepisów tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

ADO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych swoich klientów wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, a także gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą zgodnie z przepisami RODO.

 

 1. Kiedy niniejsza Polityka znajdzie zastosowanie?

Niniejsza Polityka Prywatności znajdzie zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których ADO jest AHAVA PR Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Tymienieckiego 25C lok 303, 90-350 Łódź.

W tym miejscu wskazać należy, że ADO pozyskuje dane głównie od osób, których one dotyczą, a także z innych źródeł.

ADO umożliwia zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną dot. przetwarzania danych, wypełniając jednocześnie ciążący na nim obowiązek informacyjny. Z naszą Klauzulą Informacyjną możesz zapoznać się tu: załącznik nr 1

 

 1. Co to są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Przez daną osobową, zgodnie z RODO, należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Odnosząc się do pojęcia przetwarzania, wskazać należy, że oznacza ono operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 1. Na jakich podstawach prawnych ADO przetwarza dane osobowe?

ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić przejrzystość w zakresie sposobów, podstaw prawnych i celów przetwarzania danych osobowych. Mając na względzie ciążący na nim obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 RODO, dba on o to, aby każdej osobie, której dane dotyczą przekazać niezbędne informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych. ADO dba o to, aby przekazywane informacje były przedstawione w sposób jasny, czytelny i zrozumiały.

Przetwarzanie danych osobowych przez ADO odbywa się na podstawach wskazanych w art. 6 ust. 1 RODO, przy czym ilekroć dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO bierze pod uwagę konieczność zrównoważenia jego interesu oraz potencjalnego wpływu na osobę, której dane dotyczą (jeśli wpływ przetwarzania danych osobowych na osobę, której dane dotyczą przeważa nad interesami ADO, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody albo obowiązujących przepisów prawa).

Bardziej szczegółowe informacje dot. podstaw przetwarzania danych osobowych znajdą się w tu: załącznik nr 2

 

 1. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane jest uzależniony od podstawy prawnej warunkującej legalność przetwarzania danych. Więcej na temat czasu przetwarzania danych przeczytasz tu: załącznik nr 3

 

 1. Czy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?

Dane mogą być powierzane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie umów powierzenia. Wszystkie podmioty, z którymi współpracujemy w ramach naszych usług i przekazujemy dane osobowe zapewniają stosowanie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa mających na celu ochronę danych osobowych, a także zachowanie wysokich standardów dotyczących ochrony danych osobowych, ich bezpieczeństwa oraz poufności.

Więcej na temat przekazywania danych przeczytasz tu: załącznik nr 4

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.

Osobom, których dane dotyczą, zgodnie z RODO przysługują prawa, o których mowa w tu: załącznik nr 5 tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przenoszenia i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO).

 

 1. Czym są tzw. ciasteczka („cookies”), kiedy są stosowane i jak je usunąć?

Pliki „cookies” (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony. Ciasteczka są przez nas używane w celu optymalizacji procesu korzystania z naszej strony.

Ponadto możemy je stosować w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości naszej strony. 

Oprogramowanie stosowane do przeglądania stron (tzw. przeglądarka) co do zasady domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Aby zablokować tę opcję należy dokonać odpowiedniej konfiguracji w ustawieniach przeglądarki poprzez albo tzw. blokowanie automatycznego akceptowania plików „cookies” albo zastosowanie opcji, dzięki której każdorazowo wyświetlona zostanie informacja dot. przesłania pliku „cookie” na Twoje urządzenie. Właściwe informacje dot. obsługi plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

Jednocześnie wskazujemy, iż poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików “cookies” może, ale nie musi§ wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej. Brak zmian ustawień w zakresie “cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.

Więcej na temat cookies przeczytasz tu: załącznik nr 6

 

 1. Profilowanie

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

 1. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery;
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies;
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej;
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com;
 • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony;
 • Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;
 • Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/;
 • Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings;